Privacyvoorwaarden

Datum laatste versie: 31 oktober 2019

Privacyvoorwaarden


Deze privacyvoorwaarden worden uitgegeven door Moonlight Telecom Services, Nederland (KvK nummer 53627083) voor de levering van Diensten via de Website, welke aldus door Bedrijf wordt geëxploiteerd. Lees deze privacyvoorwaarden zorgvuldig door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens worden verkregen en verwerkt.

Indien u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en deze privacyvoorwaarden, gebruik deze Website dan niet en registreer u dan niet voor de Diensten.

Artikel 1. | Inleiding

Moonlight Telecom Services is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens en het u informeren over hoeMoonlight Telecom Services uw persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en alle andere daaraan gerelateerde software. Moonlight Telecom Services fungeert als de gegevensverwerker en ontvangt en verwerkt alle identificeerbare persoonsgegevens ("IPG") en niet-identificeerbare persoonsgegevens ("Non-IPG") van gebruikers van de Website. Deze privacyvoorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met de Algemene voorwaarden. Als u contact met Moonlight Telecom Services wilt opnemen over deze privacyvoorwaarden, neem dan contact op.

Artikel 2. | Verzamelen persoonsgegevens

Website verzamelt IPG en Non-IPG van u. IPG betreft informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Non-IPG is informatie die moet worden gecombineerd met andere informatie om u persoonlijk te kunnen identificeren.

Welke IPG Moonlight Telecom Services

U hoeft Moonlight Telecom Services geen informatie te verstrekken wanneer u de Website bezoekt. Echter, om volledig gebruik te kunnen maken van de Website, kan Moonlight Telecom Services IPG verzamelen, zoals uw naam, geboortedatum, emailadres, leeftijd, telefoonnummer en Content. Moonlight Telecom Services, kan ook uw relevante betalings- of creditcardgegevens verzamelen als u van betaalde Diensten op de Website gebruik maakt. Houd er rekening mee dat alle betaalgegevens moeten worden opgeslagen en verwerkt door de betaalprovider van Moonlight Telecom Services. Als u een bedrijf bent, kanMoonlight Telecom Services relevante bedrijfsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot uw bedrijfsnaam, bedrijfsidentiteit, vestigingsadres en betaalgegevens verzamelen en verwerken.

Welke Non-IPG Moonlight Telecom Services

Wanneer u gebruik maakt van de Website, kan Moonlight Telecom Services Non-IPG van u verzamelen, zoals uw IP-adres, postcode, geslacht, browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, registratiegeschiedenis, interacties met de Website, gebruiksinformatie, locatie, verwijzende URL, browser, besturingssysteem, datagebruik, dataoverdracht en uw internet serviceprovider. Moonlight Telecom Services kan tevens informatie van u verzamelen met betrekking tot berichten die u plaatst op de openbare ruimtes van de Website, berichten die u naar Moonlight Telecom Services stuurt en correspondentie die Moonlight Telecom Services ontvangt van andere members of derden over uw activiteiten of berichten.

Artikel 3. | Gebruik van uw persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens van u zullen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Website om de communicatie tussen gebruikers te vergemakkelijken. Moonlight Telecom Services zal uw persoonsgegevens nooit verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming; echter stemt u ermee in dat Moonlight Telecom Services dan wel de aan Moonlight Telecom Services verbonden servicepartners uw persoonsgegevens op de volgende manieren kunnen gebruiken:

Artikel 4. | Uw gegevens openen, bewerken en verwijderen

U bent in staat om uw persoonsgegevens die onder uw account zijn opgeslagen te benaderen. U kunt deze persoonsgegevens bewerken. Als u vragen hebt of uw door Moonlight Telecom Services verzamelde IPG wilt bekijken of wijzigen, kunt u contact met Moonlight Telecom Services opnemen. U hebt de volgende rechten op alle middels de Website door u verstrekte IPG. U kunt:


Bovendien kunt u, indien en voor zover u wilt dat Moonlight Telecom Services uw IPG uit haar databases verwijdert, contact met 

opnemen. Tijdens uw gebruik van de Website, alsook nadat u uw account hebt verwijderd, dient u er rekening mee te houden dat Moonlight Telecom Services mogelijk ontoegankelijke kopieën van uw IPG en Non-IPG bewaart, inclusief eventuele communicatie die u via de Website hebt verstuurd voor interne en juridische doeleinden die onderworpen zijn aan het beleid van Moonlight Telecom Services inzake gegevensbewaring.

Voorts heeft u het recht om Moonlight Telecom Services te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Artikel 5. | Cookies en tracking

De Website kan cookies en andere tracking gebruiken. Zie de cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies en tracking op de Website.

Artikel 6. | Serviceproviders

Website integreert en gebruikt een aantal diensten afkomstig van derden. Moonlight Telecom Services kan sommige persoonsgegevens met deze serviceproviders delen om hen in staat te stellen hun diensten aan Moonlight Telecom Services te leveren, inclusief het verzamelen en beheren van uw IPG en Non-IPG, het analyseren van data, het verlenen van marketingdiensten, het uitvoeren van onderhoud aan de Website en het verlenen van klantenservice. Moonlight Telecom Services zal een verwerkersovereenkomst met elke serviceprovider sluiten voordat diensten van derden worden geïmplementeerd op de Website teneinde ervoor zorg te kunnen dragen dat uw IPG veilig worden gebruikt, opgeslagen en overgebracht in overeenstemming met de Europese privacywetgeving.

Artikel 7. | Toegang tot uw gegevens voor derden

 Moonlight Telecom Services gebruikt derden om haar te helpen (zoals hierboven vermeld), inclusief partners, hostingpartijen en anderen om u toegang tot de Website en de Diensten te kunnen geven. Moonlight Telecom Services kan haar bevoegdheid om persoonsgegevens te verzamelen, te benaderen, te gebruiken en te verspreiden, uitbesteden aan derden. Daarom is het nodig dat u de derde partijen toestemming verleent om uw persoonsgegevens te gebruiken in dezelfde mate als waarin u Moonlight Telecom Services toestemming verleent, e.e.a. zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden. U stemt er hierbij dan ook mee in dat de in deze privacyvoorwaarden besloten toestemming ook geldt voor de bedoelde derden.

Artikel 8. | Overige grondslagen van verwerking persoonsgegevens

Voorts kan Moonlight Telecom Services, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van u verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking is noodzakelijk is om de vitale belangen van enig persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Moonlight Telecom Services of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Artikel 9. | Links

Moonlight Telecom Services of andere gebruikers van de Website kunnen links naar websites van derden op de Website plaatsen, welke links informatie kunnen bevatten waarover Moonlight Telecom Servicest geen controle heeft. Bij het benaderen van een derde-partij-site via de Website, erkent u dat u zich ervan bewust bent dat deze websites van derden niet worden gescreend op privacy of veiligheidskwesties door Moonlight Telecom Services. Moonlight Telecom Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden, zoals door adverteerders op de Website of op websites van derden verzamelde of gebruikte persoonsgegevens. U dient hun (privacy)voorwaarden te raadplegen voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. U vrijwaart Moonlight Telecom Services van alle aansprakelijkheid in verband met de inhoud van websites van derden.

Artikel 10. | Veiligheidsmaatregelen

 Moonlight Telecom Services heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien persoons- en in het bijzonder betaalgegevens middels de Website door u worden verstrekt, wordt ter overdracht van deze gegevens gebruik gemaakt van Secure Socket Layer (SSL). Deze software versleutelt alle voor de overdracht relevante gegevens, zoals creditcardnummer, bankrekening, naam en adres. Moonlight Telecom Services kan geen absolute waarborgen bieden omtrent uw privacy. Om deze reden wordt aangeraden antivirussoftware en firewalls te gebruiken en andere passende voorzorgsmaatregelen te treffen om uzelf te beschermen tegen privacybedreigingen.

Artikel 11. | Leeftijd

 Moonlight Telecom Services verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen. Als u minderjarig bent en de Website gebruikt, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken en geen persoonsgegevens aan Moonlight Telecom Services te verstrekken. Indien u veronderstelt dat Moonlight Telecom Services per ongeluk persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neemt u dan contact op met Moonlight Telecom Services.

Artikel 12. | Internationale gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en worden bewaard op computers buiten uw land waar de privacyregels niet zo streng zijn als in uw land. Uw toestemming krachtens deze privacyvoorwaarden, gevolgd door het door u verstrekken van persoonsgegevens, impliceert dat u akkoord bent met die overdracht. De aan Moonlight Telecom Services verstrekte IPG en Non-IPG worden verzameld, verwerkt, opgeslagen, bekend gemaakt en verwijderd overeenkomstig de toepasselijke EU-wetgeving, alsook deze privacyvoorwaarden. Als u geen EU-ingezetene bent, erkent u en stemt u ermee in dat Moonlight Telecom Services uw persoonsgegevens kan verzamelen en gebruiken en aan andere entiteiten buiten uw land kan verstrekken. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich buiten uw land bevinden.

Artikel 13. | Fusie, faillissement, overname, etc.

In het geval dat Moonlight Telecom Services is betrokken bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, mogen uw persoonsgegevens worden overgedragen als onderdeel van die transactie. Houdt u er rekening mee dat zodra uw persoonsgegevens zijn overgedragen, uw privacyrechten kunnen veranderen.

Artikel 14. | Wijzigingen

Moonlight Telecom Services past deze privacyvoorwaarden mogelijk van tijd tot tijd aan. Als Moonlight Telecom Services wijzigingen in deze privacyvoorwaarden doorvoert, zal zij u daarvan voorafgaand middels de Website in kennis stellen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. Moonlight Telecom Services raadt u dan ook aan om deze privacyvoorwaarden op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat u steeds volledig op de hoogte bent van de verwerking van persoonsgegevens door of namens Moonlight Telecom Services en het beschermen van uw eigen privacy. Als u gebruik maakt van deze Website na een wijziging van deze privacyvoorwaarden, wordt geacht dat u akkoord bent met de gewijzigde privacyvoorwaarden.

Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyvoorwaarden, wordt u verzocht contact metMoonlight Telecom Services op te nemen.

Datum laatste versie: 31 oktober 2019

Moonlight Telecom Services